Petycja do Rady Miejskiej o podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

6 grudnia w siedzibie Okręgu Podbeskidzie Partii Razem odbyła się konferencja prasowa w sprawie złożenia petycji o podpisanie przez Radę Miejską Bielska-Białej Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, opracowaną i zalecaną przez Radę Gmin i Regionów Europy.

W imieniu Razem Podbeskidzie głos zabrała Agnieszka Lamek-Kochanowska, która przedstawiła ideę i zobowiązania wynikające z Karty, a także stanowisko w sprawie przemocy wobec kobiet i postulaty Razem skierowane do samorządu bielskiego.

Apelujemy o podpisanie przez Radę Miejską Bielska-Białej Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Wiedząc, że władze samorządowe mają w swoich rękach narzędzia, by móc otoczyć osoby pokrzywdzone skuteczną opieką i wsparciem oczekujemy:

 1. Zapewnienia szybkiego dostępu do lokali socjalnych i komunalnych osobom doświadczającym przemocy – to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na odizolowanie ofiar od sprawców przemocy. Tymczasem organy do tego upoważnione nie stosują się do procedury wyrzucania z domu sprawcy przemocy, zaś z ostatniego raportu NIK wynika, że czas oczekiwania na przydział mieszkania wynosi ponad 2 lata. W Bielsku-Białej sytuacja z dostępem do mieszkań komunalnych i socjalnych nie wygląda inaczej. Na koniec 2016 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej znajdowało się 439 wniosków o przydział mieszkania. Na przydział trzeba czekać wiele lat. Z zapisywanych w budżecie miasta 6 mln zł na mieszkalnictwo wydatkowane było tylko 2-3 mln zł rocznie. To powinno się zmienić!
 2. Finansowego wzmocnienia z budżetu miejskiego systemu profesjonalnego wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
 3. Otwarcia punktów darmowej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prawnicy/prawniczki świadczący/e w gminie pomoc prawną muszą być specjalistami/stkami w zakresie prawa karnego, rodzinnego i cywilnego. Poradnie winny być otwarte codziennie w różnych godzinach, aby dostęp do nich był dostosowany do potrzeb osób doświadczających przemocy.
 4. Zorganizowania szkoleń antyprzemocowych dla policjantów, prokuratorów, sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych, nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia.
 5. Wprowadzenia na internetowej stronie miasta i powiatu informacji pomocnej osobom doświadczającym przemocy.
 6. Wynagradzania za pracę członków/członkiń zespołów interdyscyplinarnych pracujących w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 7. Postulujemy, aby poradnie wspierające osoby doświadczające przemocy, były dokładnie opisane jako miejsca przeciwdziałające przemocy wobec kobiet.
 8. Oczekujemy także przeciwdziałania wzorcom, które prowadzą do przemocy, m.in. przez sfinansowanie lekcji w szkołach o tematyce antyprzemocowej.

Poniżej przedstawiamy treść petycji:

Rada Miejska Bielska-Białej
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Petycja w interesie publicznym

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195) zwracamy się z wnioskiem do Rady Miejskiej o podpisanie przez Bielsko-Białą Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – dokumentu opracowanego i zalecanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Podpisanie Karty będzie formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Uzasadnienie

Demokratyczne społeczeństwo nie ignoruje umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kreatywności kobiet, zapewniając im reprezentację i zaangażowanie we wszystkich sferach życia społecznego i na wszystkich szczeblach decyzyjnych – również na szczeblu samorządowym. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją np. nierówność płac i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna.

Prawo do równości kobiet i mężczyzn wymaga od władz lokalnych i regionalnych podjęcia wszelkich dostępnych środków i odpowiednich strategii w celu promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych.

Prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych. Karta zobowiązuje samorządy m.in. do zaangażowania w następujących kwestiach:

 • zwiększenie reprezentacji kobiet w życiu publicznym;

 • praca z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz promowania równości mężczyzn i kobiet w życiu lokalnym oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i stereotypów na tle płci;

 • zapewnienie kobietom i mężczyznom równego dostępu do informacji i jednakowego uwzględnienia ich punktu widzenia w konsultacjach;

 • przyjęcie środków umożliwiających wybranym przedstawicielom łączenie ich życia prywatnego i publicznego, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego rozkładu jazdy, metod pracy, dostępność odpowiedniej opieki, tak aby umożliwić wszystkim wybranym pełny udział;

 • ocena realizacji polityki równości płci, we wszystkich obszarach wynikających z kompetencji samorządu, w szczególności weryfikację obowiązującej polityki, procedur, praktyk i wzorów oraz sposobów wdrażania, by ocenić czy nie zawierają one nieuczciwej dyskryminacji, czy nie są oparte na stereotypach płci, oraz czy odpowiednio uwzględniają specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn;

 • zapewnienie równego dostępu kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców do edukacji i kształcenia ustawicznego, opieki zdrowotnej, usług pomocy społecznej;

 • uwzględnienie różnicy w potrzebach kobiet i mężczyzn dotyczących sytuacji mieszkaniowej;

 • zapewnienie prawa do równego dostępu kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców do kultury, sportu i rozrywki;

 • zagwarantowanie każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie prawa do bezpieczeństwa i do poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta;

 • włączanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkie decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju na naszym terenie;

 • uwzględnienie różnych potrzeb kobiet i mężczyzn dotyczących planowania przestrzennego na terenie miasta;

 • uwzględnienie odmienności w korzystaniu przez kobiety i mężczyzn z transportu publicznego i innych form przewozu oraz ich różnych potrzeb w dziedzinie transportu;

 • uznanie, że dobra jakość opieki nad dzieckiem i jej dostępność dla wszystkich rodziców i opiekunów bez względu na ich sytuację finansową, odgrywają istotną rolę w promowaniu prawdziwej równości między kobietami i mężczyznami i umożliwia im pogodzenie pracy, życia publicznego i rodzinnego;

 • tworzenie kampanii informacyjnych w celu zwalczania stereotypów i promowania równego traktowania tych kobiet i mężczyzn, którzy mogą być dotknięci różnorodnymi formami dyskryminacji i nierównego traktowania

Obecnie sygnatariuszami Karty jest 1676 samorządów w 35 europejskich krajach. Stoimy na stanowisku, że Bielsko-Biała również powinno znaleźć się w tym gronie.

W imieniu Partii Razem,

Członkini Zarządu Okręgu Podbeskidzie

Agnieszka Lamek-Kochanowska

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Comments are closed.